آبنمای ریتمیک شهرستان بردسکن

آبنمای ریتمیک شهرستان بردسکن

این آبنما که شامل یک رینگ به قطر 3 متر است می تواند در خالت هارمونیک و ثابت به اجرای برنامه بپردازد.

آبنمای هارمونیک بردسکن آبنمای ریتمیک بردسکن

 فیلم آبنمای پیرانشهر