نازل طبقاتی

نازل طبقاتی

نازل 3 طبقه

فواره های طبقاتی به صورت کامل برنجی و یا ترکیب برنج و آلومنیوم می باشد.

دارای یک ورودی به شکل گلدان می باشد که برروی آن تعدادی نازل با ابعاد متفاوت تعبیه گردیده است.

خروج آب ازاین فواره ها به صورت طبقاتی خواهد بود.