آبنمای کف خشک و موزیکال بردسیر

آبنمای کف خشک و موزیکال بردسیر

این آبنما که از 42 فواره تشکیل شده است، میتواند در 2 حالت موزیکال و هارمونیک به اجرای برنامه بپردازد.

آبنمای کف خشک آبنمای کف خشک موزیکال
آبنمای موزیکال آبنمای موزیکال

 

 فیلم آبنمای پیرانشهر